SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku 

 

 SZKOŁA Z SERCEM


 
Regulamin Ucznia
Aktualności
WSO
Konkursy - Różne
Imprezy Szkolne
Rekrutacja 2020/2021
Grono pedagogiczne
O szkole
Pedagog szkolny
Porady logopedyczne dla rodziców
Doradztwo zawodowe
Religia
Biblioteka
Dokumenty szkolne
Sport
Chór szkolny "Wiolinki"
Koło dziennikarskie
Koło Młodych Historyków
   
 

            Zajrzyj:

Rok Szkolny 2019/2020 

Wtorek, 22 Wrzesień 2020

 

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEJ SZKOŁY:

http://sp4szczecinek.edu.pl/

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

1 września - wtorek

 

Klasy: 

1a - sala nr 12, godz. 9.00

1b - sala nr 13, godz. 9.00

2a - sala nr 6, godz. 9.00

2b - sala nr 11, godz. 10.00

3a - sala nr 12, godz. 10.00

3b - sala nr 6, godz. 10.00

3c - sala nr 13, godz. 10.00

Klasy:

4a - sala nr 19, godz. 9.00

4b - sala nr 14, godz. 9.00

5a - sala nr 17, godz. 11.00

5b - sala nr 20, godz. 11.00

6a - sala nr 8, godz. 10.00

6b - sala nr 20, godz. 9.00

6c - sala nr 23, godz. 9.00

7a - sala nr 10, godz. 11.00

7b - sala nr 14, godz. 11.00

7c - sala nr 22, godz. 11.00

8a - sala nr 14, godz. 10.00

8b - sala nr 18, godz. 10.00

Prosimy o zachowanie dystansu i założenie maseczek.

 

 

 

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 4 

im. Armii Krajowej w Szczecinku od 1 września 2020.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 

ZASADY WEJSCIA NA TEREN SZKOŁY I OCZEKIWANIA NA ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę, w tym kaszel temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę powinien odizolować ucznia w odrębny pomieszczeniu – gabinecie pielęgniarki, lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum dwa metry odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby zdrowe. Osoby te nie wchodzą na teren szkoły, pozostają przy wyznaczonych wejściach, przestrzegając przepisów dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem zajęć danego dnia, nie wcześniej niż 10 minut przed godziną rozpoczęcia lekcji.

Do sal lekcyjnych, w których oddziały odbywają lekcje uczniowie wchodzą tylko wyznaczonymi dla danej klasy wejściami. 

Wejście nr I - wejście główne : klasy 1a,1b,2a,2b, 3a,3b, 3c

Wejście nr II – wejście od strony boiska wewnętrznego przy stołówce: klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

Wejście nr III –wejście od strony boiska wewnętrznego przy ogrodzeniu: klasy 6c,7a,7b,7c, 8a, 8b. 

Klasy rozpoczynające lekcje od zajęć wychowania fizycznego zbierają się przy wejściu do hali sportowej. Klasy które kończą lekcje na hali nie wracają na teren szkoły.

W początkowym okresie nauki, uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami/opiekunami zbierają się na boisku szkolnym pomiędzy halą sportową a parkiem. Tam odbiera je wychowawca i prowadzi do sal lekcyjnych. Po skończonych lekcjach dzieci odprowadzane są na boisko i tam odbierane przez rodziców/opiekunów. W niesprzyjających warunkach pogodowych miejscem zbiórki i odbioru dzieci będzie hala sportowa.

Uczniowie wchodzący do budynku szkoły wejściem nr I nie korzystają z szatni. Wierzchnie ubrania oraz zapakowane obuwie zmienne wieszają w salach lekcyjnych.

Oczekując na rozpoczęcie zajęć uczniowie pozostają przed swoją salą, w miarę możliwości utrzymując dystans. Zakazuje się przemieszczania między piętrami i podchodzenia do innych zespołów klasowych. 

Po wejściu do sal lekcyjnych uczniowie dezynfekują ręce w obecności nauczyciela.

KONTAKTY Z RODZICAMI 

Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. 

Ograniczając do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz ustala się, iż rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren budynków szkoły. Główną formą komunikacji z rodzicami jest forma zdalna m.in. Librus, mailing, telefon itp. 

W czasie zaplanowanych spotkań z rodzicami obowiązują rekomendacje MZ. Między spotkaniami kolejnych grup należy zdezynfekowań powierzchnie i wywietrzyć salę. 

ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY 

Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. 

Poszczególne klasy w miarę możliwości mają zajęcia lekcyjne w jednej sali i tylko przy tej sali spędzają przerwy. 

Nauczyciele klas 1-3 organizują przerwy dla swoich uczniów w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut 

i sprawują opiekę nad nimi. W miarę możliwości organizują przerwy na świeżym powietrzu.

Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie używa się pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. 

Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.

Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych. Obowiązek ten należy do nauczyciela kończącego jednostkę lekcyjną w danej sali.

Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na boisku szkolnym, z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.

Zajęcia pozalekcyjne są ujęte w planie lekcji . Przed zajęciami uczeń jest zobowiązany do umycia rąk. Sala na zajęcia pozalekcyjne jest przygotowana zgodnie z przyjętymi zasadami bhp ( zdezynfekowane powierzchnie, wietrzenie sali itp.)  

W czasie przerw międzylekcyjnych zakazuje się schodzenia uczniów do szatni. 

Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

Zaleca się przy wyborze książki do wypożyczenia korzystanie z systemu e-biblio ( zakładka dziennika Librus). 

W czasie przerwy między lekcjami w-f uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Po zakończonej lekcji w-f nauczyciel uczący odprowadza zespół klasowy pod salę, w której uczniowie mają następną lekcję i sprowadza kolejną klasę.

Nauczyciele świetlicy zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę. Nie używa się pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. 

Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do ograniczenia kontaktów z uczniami i nauczycielami.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Uczniowie oraz pracownicy szkoły mogą korzystać ze środków ochrony indywidualnej. Zużyte rękawiczki i maseczki jednorazowe należy umieszczać tylko w wyznaczonym do tego koszu.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole.

Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby nie będące pracownikami szkoły wchodzące na teren placówki, zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych. Korespondencję i pisma należy zostawiać w wyznaczonej do tego celu skrzynce przy wejściu głównym.

Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła. 

Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące wykonywane przez pracowników obsługi szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie.

Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani, że:

- W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych pracownik informuje o tym dyrekcję szkoły, udaje się do odizolowanego pomieszczenia i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły placówka stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Funkcjonowanie stołówki szkolnej na terenie szkoły.

Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów.

Odstęp przy pracy stanowiskowej na kuchni wynosi minimum 1,5 metra. Obowiązują zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej. Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek.

Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków oraz w miarę możliwości rozsadzanie uczniów z zachowaniem bezpiecznego odstępu między uczniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsi uczniowie i absolwenci 2019/2020 

 

26 czerwca 2020 r. odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego. Nagrodziliśmy najlepszych uczniów, pożegnaliśmy uczniów klas ósmych. Najlepsi absolwenci i najlepsi uczniowie otrzymali listy gratulacyjne i nagrody Burmistrza Miasta.

Miło nam poinformować, że najlepszymi absolwentami zostali: Amelia Pawłowska i Filip Subkowski z klasy 8b, a najlepszymi uczniami: Małgorzata Zielenkiewicz z klasy 7b i Paweł Zielenkiewicz z klasy 5c.

Amelia Pawłowska uzyskała średnią ocen 5,78. Zawsze osiągała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Brała aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Reprezentowała szkołę na etapie szkolnym i rejonowym konkursu recytatorskiego, j. polskiego i fizycznego. Uzyskała Certyfikat Młodzieżowego Lidera Profilaktyki. Rozwijała swoje zainteresowania biorąc udział w programie historycznym Szczecineccy Pasjonaci Historii. 

Filip Subkowski uzyskał średnią ocen 5,67. Jest uczniem zdyscyplinowanym i pracowitym. Przez kilka lat osiągał wysokie wyniki w nauce. Otrzymywał wyróżnienie za najlepsze wyniki w szkole. Udzielał się w życiu klasy i szkoły. Reprezentował szkołę na etapie szkolnym i rejonowym konkursu j. polskiego, matematycznego i fizycznego. 

Małgorzata Zielenkiewicz uzyskała średnią ocen 6,0. Od wielu lat osiąga celujące wyniki w nauce i sukcesy w wielu konkursach o zasięgu międzyszkolnym, powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim. Zajmowała miejsca I-III oraz otrzymywała wyróżnienia w konkursach plastycznych, literackich, poetyckich, ortograficznych, matematycznych, np. tytuły laureata w Konkursie Matematycznym Kangur oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej. Przez trzy lata uczęszczała do klasy sportowej i osiągała drużynowe sukcesy sportowe. Rozwijała swoje zainteresowania przez udział w programie historycznym Szczecineccy Pasjonaci Historii. 

Paweł Zielenkiewicz uzyskał średnią ocen 6,0. Oprócz celujących wyników w nauce osiągał sukcesy w konkursach plastycznych, literackich, ortograficznych i matematycznych na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim, np. sukcesy w Konkursie Matematycznym Kangur oraz III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim. Rozwija swoje zainteresowania sportowe trenując koszykówkę i odnosi w tej dziedzinie sukcesy drużynowe.

Wszystkim nagrodzonym uczniom życzymy dalszych sukcesów.

 

 

      

                      Amelia Pawłowska                                                               Filip Subkowski

       

                 Małgorzata Zielenkiewicz                                                Paweł Zielenkiewicz

 


Drodzy Rodzice Pierwszoklasistów w roku szkolnym 2020/2021,

wszystkie informacje dotyczące wyprawki do szkoły dla dzieci znajdują się w zakładce REKRUTACJA. W razie pytań czy wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

 

 

Pokaż serce

 

Czerwiec w Kościele poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W miesiącu tym obchodzimy również Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi. Oto piękna galeria,  przygotowana przez naszych uczniów z obrazów i obrazków znalezionych w ich domach. ZDJĘCIA

 

Agnieszka Zielenkiewicz

 

Galeria Skarbów Codziennych

Ten rok szkolny jest inny niż dotychczasowe. Epidemia sprawiła, że musieliśmy zrezygnować z wielu rzeczy, które mielićmy na co dzień. Galeria Skarbów Codziennych, którą stworzyli wspólnie uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, przypomina nam o tym, że warto doceniać każdy dzień. Rzeczy, których nam brakowało, jest sporo. Niewątpliwie jednak najcenniejszy skarb to ludzie. Może to dobra okazja, żeby powiedzieć tym, którzy są obok nas, że są dla nas wazni. Z całego serca dziękuję każdemu z osobna za zaangażowanie w akcję i życzę tej właśnie umiejętności cieszenia się małymi rzeczami i doceniania tego, co mamy.  ZDJĘCIA

 

Justyna Steranka

Rekrutacja do szkół średnich

Drodzy Ósmoklasiści, w poniższych linkach znajdziecie informacje dotyczacę rekrutacji do szkół ponadpostawowych:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety: https://lo1.edupage.org/text4/

2. Zespół Szkół nr 1 im. KEN: http://zs1ken.pl/rekrutacja/

3. Zespół Szkól nr 2 im. Warcisława IV: http://wordpress1724238.home.pl/autoinstalator/wordpressplus1/?page_id=141

4. Zespół Szkół nr 6 im. St. Staszica: https://www.zsswiatki.pl/dokumenty/oferta-edukacyjna2020-2021.pdf

5. Zespół Szkół Technicznych: https://zstszczecinek.edupage.org/text4/

6. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku: http://www.plogim.fnp.pl/

7. Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku: https://www.spoleczna.info/rekrutacja

Dodatkowo, 4 czerwca o 17 w Zespole Szkół STO przy ul. Słowiańskiej 2 odbędzie się spotkanie otwarte dla osób zainteresowanych nauką w szkole. Ewentualną chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić telefonicznie (nr tel.: +48 94 374 06 60) do 4 czerwca do godz. 12.

 

Majowe kapliczki

Minął maj, dla wielu jest to najpiękniejszy miesiąc w roku. W Kościele jest on poświęcony Matce Bożej. Uczniowie naszej szkoły, po zdalnych lekcjach o Maryi, wykonali przepiękne kapliczki. Oto efekt ich pracy. ZDJĘCIA


Agnieszka Zielenkiewicz, Justyna Steranka

Klasa 3b z certyfikatem czytelniczym!

W czasach, kiedy wydaje się, że trudno zachęcić dzieci do czytania, klasa 3b udowadnia, że można się przy tym świetnie bawić. Uczniowie wzięli udział w projekcie "Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki". Jego celem było zachęcenie dzieci do czytania książek przez aktywną działalność edukacyjną. Składał się on z trzech modułów podzielonych na kategorie tematyczne. Moduł pierwszy obejmował "Fikuśne lekturki spod chmurki", drugi "Zwierzęce lekturki spod chmurki", a trzeci "Polskie lekturki spod chmurki". W galerii można zobaczyć, jak wielką kreatywność program wzbudził w dzieciach . ZDJĘCIA

Justyna Rusielewicz

 

 

Wyjątkowe urodziny Jana Pawła II

Dzisiaj obchodzimy 100. urodziny Jana Pawła II. Uczniowie klas I-III z tej okazji przygotowali torty, korzystając z różnych metod. Są wśród nich rysunki, tort z klocków LEGO, a także prawdziwe - upieczone. Uczniowie klas IV stworzyli laurki, klasy V i VI miały zaspiewać piosenkę, a kl. VII zrobić kremówki. Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za zaangażowanie i życzymy odkrywania wielkości Jana Pawła II przede wszystkim w tym, jakim był człowiekiem i jak kochał ludzi. Zdjęcia prac można obejrzeć tutaj: ZDJĘCIA.

Agnieszka Zielenkiewicz

Justyna Steranka 

 

Księga, która zmienia życie - XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Niedawno obchodziliśmy XII Tydzień Biblijny pod hasłem: "Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia". Pismo Święte to najczęściej kupowana i czytana książka na świecie. Została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów. Uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty, w których pragną zachęcić wszystkich do czytania Pisma Świętego. Można je obejrzeć w galerii. ZDJĘCIA

Agnieszka Zielenkiewicz

 

Coś z niczego - czyli moje ekologiczne zabawki

Z okazji Dnia Ziemi dzieci z klasy 3a tworzyły plastyczne przetworki - zabawki z odpadów.  Można było wyszaleć się twórczo, niepotrzebnym rzeczom nadać nowe znaczenie i wzbogacić ekologiczną wiedzę w praktyce. Gratuluję pomysłów dzieciom, które wzięły udział w tym projekcie. ZDJĘCIA

Teresa Zawada


 

 

 

Świąteczne przygotowania mimo odległości

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W ramach „Projektu Wielkanoc” realizowanego w klasie 3a, dzieci mogą poznawać zwyczaje i obrzędy związane ze świętami w Polsce i na świecie, kodować świątecznie i wykonać doświadczenie z jajkiem.  Jedno z zadań już wykonały -pracę plastyczną z materiałów, które mają w domu. A efekt można zobaczyć na zdjęciach. Zapraszamy do galerii! ZDJĘCIA

Teresa Zawada


 

Droga krzyżowa oczami dzieci

Mimo że tegoroczny Wielki Post był inny niż wszystkie z powodu epidemii, uczniowie naszej szkoły wykonali piękne prace plastyczne, przedstawiające sceny drogi krzyżowej. Dziękuję bardzo za ten wysiłek. Prace wykonali uczniowie klas II-VII. Można je obejrzeć w galerii, do czego zachęcam. ZDJĘCIA

 

Agnieszka Zielenkiewicz


Zapisy do klasy I na rok szkolny 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wysłanie mailem informacji, że chcą Państwo zapisać dziecko do pierwszej klasy na adres poczty szkolnej: sp4szek@poczta.onet.pl. Ci z Państwa, którzy mają dostęp do dziennika elektronicznego LIBRUS, mogą wysyłać zgłoszenia tą drogą.  

Dokumentacja zostanie uzupełniona później. Szkoła jest zamknięta i nie ma możliwości pobrania lub złożenia dokumentów w szkole.

 

 

 

 

 

WAŻNE!

Informujemy, że na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno - wychowawcze od 16.03.2020 - 25.03.2020 (2 tygodnie). W dniach 12 - 13.03.2020r. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze dla dzieci pozostających bez opieki rodzicielskiej. 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO SP 4!

 

Wszelkie potrzebne informacje i dokumenty do pobrania można znaleźć w zakładce REKRUTACJA 2020/2021. Zapraszamy też na Dzień Otwarty, który odbędzie się 25 marca o 16.30. Do zobaczenia!

 

 

ZAADOPTOWALIŚMY KOALE!

Oj, działo się, działo w piątek (17.01.) w naszej szkole. Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy razem zrobić coś dobrego. W piątek na trzech przerwach i lekcjach klasa 6b, po niemal dwutygodniowych przygotowaniach, poprowadziła szkolną kawiarenkę. Zebrane fundusze (845 zł) posłużą na wsparcie opieki nad koalami w australijskich ośrodkach, opiekujących się misiami poszkodowanymi w pożarach, szalejących w Australii w ciągu ostatnich miesięcy i tygodni. Dziękujemy rodzicom naszych uczniów i uczennic za upieczenie pysznych ciast (kilka nawet udało się sfotografować, tak szybko znikały), nauczycielom i nauczycielkom za okazane wsparcie w różnych momentach akcji (lekcje o misiach koala i Australii, rozpropagowanie akcji wśród rodziców i swoich klas, pozytywne nastawienie i pomoc w rozwiązywaniu różnych organizacyjnych problemów), całej społeczności szkolnej za dołożenie swojej cegiełki do wspólnego sukcesu.  Certyfikatami potwierdzającymi wpłaty na misie Koala (zebranych pieniędzy wystarczyło aż na 8 zwierzaków) kończymy akcję pomocy australijskim misiakom. Niech im się dobrze i długo żyje :) Na certyfikatach są zdjęcia "naszych" koali i ich imiona :) 6b otrzymała swój osobny certyfikat za zainicjowanie, zaangażowanie i doprowadzenie do finału całej akcji, dzięki której wzrosły ich społeczne umiejętności. Link do schroniska dla misiów koali: https://www.koalahospital.org.au/ 

ZDJĘCIA

Agnieszka Pietnoczka

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNY FESTIWAL TALENTÓW

Jak co roku przed Bożym Narodzeniem, w naszej szkole odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek. Była to okazja do zaprezentowania wielu różnych talentów, które mają uczniowie naszej szkoły. Oprócz podziwiania występów można było wypić kawę i zjeść ciato, a także wygrać nagrody w loterii fantowej. Fundusze zebrane na loterii i z kawiarenki zostaną przeznaczone na dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka w naszej szkole. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie i zapraszamy do galerii! 

ZDJĘCIA (autor: Agnieszka Zielenkiewicz).

 

 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ

W grudniu w naszej szkole odbył się konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową wykonaną własnoręcznie. Do pracy zostały zaangażowane całe rodziny. W ten sposób powstało 27 przepięknych szopek wykonanych z bardzo różnych materiałów. Wszystkie prace były piękne i jury miało trudne zadanie. Pierwsze miejsce zdobyli: Weronika Koniszewska kl. Vb i Hubert Komorski kl. Vc. Uczniowie zostali nagrodzeni ocenami celującymi i upominkami rozdanymi na świątecznym apelu. ZDJĘCIA

Agnieszka Zielenkiewicz

 

WIGILIE KLASOWE

Pielegnując tradycję, uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami spotkali się w klasach na wigilii. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych wydarzeń. ZDJĘCIA

 

 

 

ŚWIĄTECZNIE I DOBROCZYNNIE - KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK JUŻ WKRÓTCE!

Drodzy Rodzice,

19. grudnia w naszej szkole odbędzie się Koncert Kolęd i Pastorałek. Oprócz koncertu, zapraszamy również na loterię oraz kawiarenkę z domowymi wypiekami.  Jak co roku, impreza ta ma charakter charytatywny, dlatego prosimy Państwa o wsparcie. Fundusze zebrane na loterii i z kawiarenki przeznaczamy w tym roku na dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka w naszej szkole. 

Największą popularnością cieszy się zawsze loteria, dlatego prosimy przy okazji świątecznych porządków o przegląd dziecięcych pokoików, wszelakie maskotki, książki, gry, puzzle (czyste, zadbane, w dobrym stanie) będą mile widziane. Prosimy również nasze kochane mamy, babcie, ciocie,  aby pomogły osłodzić nam ten dzień świątecznymi wypiekami.

 Szczegółowy plan imprezy dostępny będzie u wychowawców. Prosimy o podpisanie blaszek z ciastami. Serdecznie dziękujemy za pomoc i... DO ZOBACZENIA NA KONCERCIE!

PRZYGODA Z PRZYRODĄ
Klasy IV na lekcjach przyrody poznały już sposoby odżywiania się organizmów i zależności panujące między nimi, potrafią więc budować łańcuchy pokarmowe. Na jednej z lekcji zabawiliśmysię w las. Ktoś był buczyną, inny głogiem, sarną, zającem, lisem czy wilkiem.Każdy uczeń był leśnym organizmem. Za pomocą kolorowych włóczek stworzyliśmy wiele przeplatających się łańcuchów pokarmowych czyli sieć pokarmową. Pokazaliśmy, kto kogo zjada w lesie. Zabawa przy tym była świetna. ZDJĘCIA

 
Bernadeta Socha
NASZYM ZDANIEM - MŁODZIEŻ PRZECIWKO NARKOMANII

10 grudnia 2019 roku, w oddziale Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Szczecinku, odbyło się podsumowanie projektu dla Młodzieżowych Liderów Profilaktyki ,,Naszym zdaniem” oraz Akademii Sztuki. Szkoła Podstawowa nr 4, obok innych szczecineckich szkół średnich i podstawowych, aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciu, którego koordynatorem jest pani Małgorzata Lancmańska.

Materiał pochodzi ze strony Zespołu Szkół nr 6 im. St. Staszica. 


KLASA 3B - SPECE OD BEZPIECZEŃSTWA
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku razem ze strażnikami miejskimi wyjątkowo bezpiecznie rozpoczęli tegoroczne Mikołajki. Przed godziną 8 na uczniów zdążających do „czwórki” nie czekali, jak zwykle, sami tylko strażnicy miejscy kierujący ruchem na przejściach dla pieszych przed szkolą, ale spora gromadka dzieci w kamizelkach odblaskowych i czapkach św. Mikołaja. To uczniowie klasy IIIB, którzy razem ze strażnikami rozdawali kolegom śpieszącym na lekcje odblaskowe opaski. W ten sposób dzieci połączyły przyjemne z pożytecznym, czyli Mikołajki z troską o bezpieczną drogę do szkoły.
 

Tekst i zdjęcie pochodzą ze strony: szczecinek.naszemiasto.pl.

 

 

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ

Dzieci z klasy IIb rozpoczęły odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. Aby poczuć atmosferę zbliżających się świąt, postanowiliśmy upiec pierniczki. Na końcowy efekt musimy jednak  poczekać, bo przed nami jeszcze dekorowanie naszych wypieków. Muszą one najpierw wygrzać się w gorącym piekarniku no i oczywiście wystygnąć. ZDJĘCIA

Kilka dni później... Klasa IIb kontynuowała swoją pracę, przekonując się, że przygotowania do świąt mogą być żmudne i męczące, ale mogą być też wesołe i sprawiające ogromną przyjemność. Po wcześniejszym przygotowaniu i upieczeniu pierników, dzieci je dekorowały. Wszystko dlatego, że pierniczki są zwyczajem, który wtopił się w polską tradycję bożonarodzeniową i stał się jednym z symboli tych świąt. Różnokolorowych ciasteczek nie może przecież zabraknąć na klasowym Wigilijnym stole, a i świąteczne drzewko nabrało dzięki nim szczególnego charakteru. Zadanie nie był proste, ponieważ wymagało od nich dużej pomysłowości, kreatywności i cierpliwości. Wspierane przez starsze koleżanki i kolegów z klasy VII poradziły sobie świetnie.

 

               

 Olga Miszkiewicz

 

MÓJ KOŚCIÓŁ NA POMORZU

Daniel Toruński z kl. 2b oraz Paulina Łodyń z kl. 5a znaleźli się wśród laureatów konkursu „Mój Kościół na Pomorzu”. Prace konkursowe zaprezentowało 655 dzieci z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Nagrodzono 63 artystów. Konkurs „Mój Kościół na Pomorzu” został zorganizowany po raz 16. Uczestnicy prezentowali prace wykonane różną techniką. Podzielono ich na  trzy kategorie wiekowe (9 lat, 10-13 lat, powyżej 13 lat). Naszym uczniom dziękujemy za trud włożony w wykonanie pracy oraz serdecznie gratulujemy! ZDJĘCIA 

Zdjęcie pochodzi ze strony Wydziału Katechetycznego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

 

 

PIERWSZAKI OFICJALNIE PRZYJĘTE DO SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI

Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez naszej szkoły. W tym roku miało ono miejsce 22 listopada. Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci. Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne, recytatorskie oraz taneczne, wzbudzając aplauz wśród zgromadzonej publiczności. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Renata Romaniuk kolorowym ołówkiem i tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Szczecinku. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć dzieci udały się do klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców i wspólnie z nimi spędziły miłe chwile.Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci.  ZDJĘCIA 


Marzena Dec 

 Ewa Gieczys

 

 

ODWIEDZINY PLUSZOWYCH PRZYJACIÓŁ

Obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Pluszowego Misia. Na korytarzach można było spotkać dziesiątki maskotek. Niektórzy nawet się w misie wcielili. Zabawy było co nie miara, tym bardziej, że panie Anna Polkowska i Mariola Zawinowska zainspirowały uczniów do kreatywności, proponując konkurs "Selfie z misiem". Konkurs wygrała klasa 4b, drugie miejsce przypadło klasie 2b, a trzecie 1a. Gratulujemy! Jest co podziwiać, zapraszamy do galerii. ZDJĘCIA 


 

 

KLASA 2B DBA O ZDROWIE

W ramach szkolnego program BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE realizowanego pod hasłem NIECH SIĘ KAŻDY DOWIE, "CZWÓRKA" DBA O ZDROWIE klasa II b zgłębiała tajniki zdrowego odżywiania się. W Europejskim Dniu Zdrowego Żywienia i Gotowania drugoklasiści przygotowali dla siebie drugie śniadanie. Zamiast dominujących często słodkich bułek, batonów czy tradycyjnych śniadań  na stole pojawiły się zdrowe, kolorowe, bogate w witaminy i w pełni zaspakajające potrzeby energetyczne dzieci kanapki. Propagując w naszej szkole zdrowy styl odżywiania mamy nadzieję, że zaowocuje on świadomym podejściem do sposobu odżywiania w przyszłości, a w rezultacie do prowadzenia zdrowego stylu życia. ZDJĘCIA 


Olga Miszkiewicz

DLA NIEPODLEGŁEJ

W związku z tym, że jesteśmy patriotami, spotkaliśmy się dziś wszyscy, by zaśpiewać hymn narodowy, a także przypomnieć sobie losy Polski w czasie zaborów. Chcieliśmy w ten sposób uczcić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Oprócz tego, uczniowie kl. 8a wraz z p. Agnieszką Pietnoczką zorganizowali akcję "Pocztówka dla Polski". Każdy, kto chciał, mógł napisać na kartce życzenia dla Polski. Chętnych nie brakowało... :) ZDJĘCIA

Ewa Pawłat

 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Klasa 3b wzięła udział w podsumowaniu projektu "Z odblaskiem bezpieczniej". W ramach akcji, którą zorganizowała szczecinecka Straż Miejska, przeprowadzono cykl spotkań, w trakcie których uczniowie szkół podstawowych ze Szczecinka i okolicznych miejscowości dowiedzieli się, jak należy zachowywać się na drodze. ZDJĘCIA

Justyna Rusielewicz

 

 

Szkolenie

 

 

 

NIECH KAŻDY SIĘ DOWIE - "CZWÓRKA" DBA O ZDROWIE

Uczniowie klasy II a mają sporą wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Dzisiejsze lekcje to witaminowe sałatki i koktajle przygotowane z wielki zapałem oraz zaangażowaniem małych kucharzy. ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Klimowicz

 

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECI

Październik jest miesiącem, w którym szczególnie  pamiętamy o ukochanym papieżu - Janie Pawle II. 13 października obchodziliśmy XIX Dzień Papieski pod hasłem "Wstańcie, chodźmy !". 16 października przeżywaliśmy 41 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Natomiast 22 października, w kalendarzu liturgicznym obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II. Te 3 ważne daty były okazją do przeprowadzenia szeregu lekcji na temat życia i nauczania papieża Polaka. Zadaniem uczniów było znalezienie najbardziej znanych słów Jana Pawła II i przedstawienie ich w ładnej formie graficznej. A oto rezultaty ich pracy:

 

Agnieszka Zielenkiewicz


KLASA 3b NA LUDOWO

Domownicy i personel ŚDS „Walentynka” w Szczecinku, po raz kolejny  zaprosili nas  na „Integracyjne Spotkania Artystyczne – Na ludową nutę” organizowane z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, w ramach projektu realizowanego przez Fundację PRZYSTAŃ i Powiat Szczecinecki „Integracja   przez muzykę II”.  Bardzo chętnie skorzystalismy z zaproszenia i przedstawiluiśmy dwa ludowe tańce : "Miotlarza" oraz " Trojaka".  Atmosfera , jak zawsze ,była wspaniała! Mimo lekkiej tremy zatańczylismy najlepiej, jak potrafimy!  Otrzymalismy okolicznościowy dyplom oraz wspaniały upominek, z którego chętnie korzystamy na każdej przerwie :) ZDJĘCIA


Justyna Rusielewicz


MÓJ KOŚCIÓŁ NA POMORZU 2019

Już po raz 16. w naszej diecezji odbył  się konkurs plastyczny, którego celem jest zainteresowanie młodych ludzi historią Kościoła oraz jego teraźniejszością. Uczniowie naszej szkoły dobrze wiedzą, że Kościół to nie tylko budynek. Przedstawili to w swoich pracach plastycznych. W tym roku wpłynęło ich 33, z czego 21 zostało wysłanych na kolejny etap do Koszalina. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki. ZDJĘCIA

Agnieszka Zielenkiewicz

 

ZABAWA Z KODOWANIEM

20 października w całej Europie zakończył się tydzień zabaw z kodowaniem i programowaniem. W naszej szkole w europejskim tygodniu rozwijania swoich umiejętności współpracy, uwagi i logicznego myślenia na języku polskim wzięły udział trzy klasy: 5a,5b i 5c. Piątoklasiści kodowali obrazki, uczyli się, korzystając z maty do kodowania, poznawali różnego rodzaje szyfry i uzyskali europejskie imienne certyfikaty za swoje działania. 👏 Miejmy nadzieję, że równie chętnie pouczą się w ten sposób za rok. Więcej: https://codeweek.eu/events

ZDJĘCIA


Agnieszka Pietnoczka

 

 

 

CZYTANIE MA MOC!

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 1 października 2019 r. w klasie II c zostal wprowadzony ogólnopolski projekt edukacyjny upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. ZDJĘCIA


Katarzyna Sadowska

 

 

 

KLASA 2A W TELEWIZJI

Uczniowie klasy 2a czwartkowe lekcje spędzili w studio TV GAWEX. Dzieci poznały pracę operatora, spikera, reportera. Przeprowadzały wywiady, sondaże oraz zapowiadały program. To były bardzo ciekawe zajęcia  ZDJĘCIA

Jolanta Klimowicz


SPRZĄTANIE ŚWIATA

Pewnego wrześniowego dnia klasy 2 i 3 wybrały się na spacer, żeby uporządkować pobliski teren. Wydarzenie to było związane z akcją sprzątania świata. Dzieci przypomniały sobie, jak ważne jest, żeby dbać o naszą planetę i okazało się, że to wcale nie jest trudne, wystarczy się trochę rozejrzeć... Zdjęcia


 

 

DZIEŃ SPADAJĄCEGO LIŚCIA

 

W czwartkowy poranek, 26 września, Miejska Biblioteka Publiczna Filia dla dzieci i młodzieży, przy ulicy Jeziornej, zorganizowała dla dzieci Dzień spadającego liścia czyli zajęcia połączone z wizytą w miejskim parku. W akcji wzięły udział dzieci z naszej szkoły. Jak wyjaśniają organizatorzy, pomysł na świętowanie tego dnia zrodził się stąd, iż jesienią brakuje wesołych, optymistycznych świąt, jak choćby wiosną. Ośmiolatki pokazują, że zamiast żegnać ze łzami lato, można radośnie powitać nową porę roku. Zdjęcia

 

 

ZATAŃCZ Z KLASĄ

Naszych uczniów do tańca długo namawiać nie trzeba. Mieli okazję pokazać swoje talenty podczas zajęć tanecznych i bardzo chętnie to robili. Każdy, komu się spodobało, mógł zapisać się na zajęcia taneczne, które odbywają się w naszej szkole. Zdjęcia 


JAK URATOWAĆ ŻYCIE?

Podczas lekcji udzielania pierwszej pomocy uczniowie kl. 2a uczyli się, jak uratować życie człowieka w sytuacji zagrożenia. Zajęcia przeprowadzili ratownicy medyczni. zdjęcia 

Jolanta Klimowicz

 

 

IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SZCZECINKU


Trzy zespoły chłopców rocznik 2007 i młodszych rozegrało w piątek, 27 września, mecze. Odbywały się one w hali przy Szkole Podstawowej nr4 w Szczecinku. Szkoła Sportowa z Człuchowa i Zespół Herkules Białogard skorzystały z zaproszenia EMET SP4 Basket Szczecinek. Turniej w tym roku odbył się wcześniej niż w poprzednich latach. Związane to jest z bezpośrednim przygotowaniem zespołu do rozgrywek ligowych. Druga część dla dziewcząt i młodszych chłopców już za dwa tygodnie. Młodzież na parkiecie zaprezentowała dużo koszykarskich umiejętności, co zaowocowało wygraniem obu spotkań Basketu i zajęciu pierwszego miejsca w turnieju. Drugie miejsce zajął Herkules, trzecie zespół z Człuchowa.

EMET SP4 Basket Szczecinek – KS Człuchów                          61 : 40

EMET SP4 Basket Szczecinek – Herkules Białogard               70 : 38

W skład piętnastoosobowego zespołu wchodziło aż 10 zawodników z SP4: Hubert Komorski, Paweł Zielenkiewicz, Jakub Szklarski, Oskar Rydz, Oskar Iwańczuk, Iwo Wujtiuk, Dominik Pancer, Darek Symczyk, Krystian Latopolski, Filip Juszczyk.

Gratulujemy!

Piotr Wujtiuk

 

DZIEŃ KROPKI 2019

Począwszy od 15 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kropki, inspirowany książką Petera Reynoldsa The Dot. To wielkie święto kreatywności, zabawy i szeroko rozumianej odwagi. W tegorocznym świętowaniu udział wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Na różnych przedmiotach i podczas różnych zajęć mogli wykazać się kreatywnością, wykorzystując tak prosty znak, jakim jest kropka. Zapraszamy do oglądania tegorocznych zdjęć i oczywiście do przeczytania wspomnianej książki. ZDJĘCIA

Anna Madajczyk-Kuczyńska

 

 

ZORIENTOWANY MATEMATYK 2019

W sobotę 21 września 2019 r. odbyła się kolejna edycja konkursu Zorientowany Matematyk. Jest to marsz na orientację połączony z rozwiązywaniem zagadek matematycznych i przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Zadaniem 3-osobowych zespołów było znalezienie punktów kontrolnych zaznaczonych na mapce, dwóch punktów ukrytych oraz rozwiązanie pięciu zadań matematycznych. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, a opiekunami naszych drużyn p. Agnieszka Zielenkiewicz i p. Józef Zielenkiewicz. 

Naszą szkołę reprezentowały 4 zespoły:

1. Weronika Abramowicz, Maja Krzykanowska, Bartosz Chromiński    

2. Małgorzata Zielenkiewicz, Urszula Tkaczuk,  Martyna Ławryk                  

3. Wiktoria Wojtaszewska, Vanessa Pawłowska, Martyna Guz                    

4. Konrad Kawa, Dominik Klimaszewski, Kacper Kowalczuk           

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pokonania trasy. Zapraszamy do galerii: zdjęcia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKULARY DLA AFRYKI

Samorząd Uczniowski zaprasza WSZYSTKICH do wzięcia udziału w akcji OKULARY DLA AFRYKI

Nasza akcja trwa do 19 września, więc za dużo czasu nie mamy, żeby pomóc!

Przynieś okulary:

  • przede wszystkim przeciwsłoneczne – słońce w Afryce naprawdę mocno grzeje!
  • sprawne i kompletne – wyczyszczone i z wszystkimi śrubkami,
  • opisane – przeklej karteczkę z napisem np. OP (oko prawe) +3,00, OL (oko lewe) +3,00,
  • zapakowane w zwykły woreczek, nie zawiązuj go.

Okulary przynieś do pokoju nauczycielskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ...

18 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 7 odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Niektórzy lubią poezję". W tym roku na konkurs wpłynęło aż 897 wierszy z całej Polski.

W uroczystości wzięła udział uczennica klasy VI s Małgorzata Zielenkiewicz, która otrzymała wyróżnienie I stopnia za wiersz "Poranek".

Gratulujemy Małgosi sukcesu ! 

 

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM

Iwo Wujtiuk, uczeń klasy I a, wyróżniony w Ogólnopolskim konkursie literacko - plastycznym " Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży". Piękne, a zarazem dziecięce przedstawienie trudnego tematu, doprowadziło naszego ucznia aż do finału konkursu. Osobiście odebrał nagrodę na uroczystym podsumowaniu w Łodzi. Gratulacje !!!

 

PODSUMOWANIE KONKURSÓW W KOSZALINIE

12 czerwca 2019 r. w Koszalinie odbyło się podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Konkursu Matematycznego Kangur. W uroczystości wzięły udział uczennice klasy VIs: Martyna Ławryk i Małgorzata Zielenkiewicz - laureatki Kangura.

zdjęcia 


SUKCESY W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM "KANGUR 2019"

Martyna Ławryk oraz Małgorzata Zielenkiewicz  z klasy VIs zostały laureatkami Konkursu Matematycznego Kangur. Nasze uczennice uzyskały maksymalną liczbę punktów.

Bardzo dobrze spisali się również inni uczniowie:

Paweł Zielenkiewicz kl. IVc - wynik bardzo dobry

Bartosz Chromiński kl. VIa - wyróżnienie

Kornelia Kosiłowicz  kl. IVb - wyróżnienie

Hanna Lipczewska  kl. IIIb - wyróżnienie

Wszystkim uczniom gratulujemy wspaniałych wyników.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych. Organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. Na terenie całej Polski działają regionalne komitety organizacyjne. W regionie koszalińskim organizacją konkursu zajmuje się Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół "Kangura" przy Centrum Edukacji Nauczycieli.

 


Projekt "Food Art" na lekcji języka angielskiego w klasie 4b

Projekt "Food Atr" był podsumowaniem tematów dotyczących jedzenia, zdrowego odżywiania się i stylu życia. Uczniowie wykonali owocowe i warzywne stworki, które opisali w języku angielskim. Lekcja zakończyła się wspólnym, zdrowym objadaniem się.

Natalia Stegienta

zdjęcia 

 


Sukces w II Powiatowym Konkursie "Niezwykła moc zwykłego czytania"

28.03.2019r. laureatki szkolnego konkursu "Niezwykła moc zwykłego czytania" - Małgosia Zielenkiewicz kl. VIs i Ola Studzińska kl. VIIIb wzięły udział w etapie powiatowym. konkursu, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku. Obie dziewczynki  pięknie zaprezentowały przygotowane utwory i zakwalifikowały się do ścisłego finału. W tym etapie konkursu Małgosia Zielenkiewicz zajęła II miejsce w swojej grupie wiekowej. Gratulujemy!

Anna Jankowska, Maria Barys

 


Wyjście klas 8 do Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku

W dniu 26.04 uczniowie klas ósmych wraz z opiekunami wybrali się do ZST w Szczecinku. Zwiedzili tam pracownie warsztatowe, dowiedzieli się wszystkiego na temat szkoły i kierunków edukacujnych znajdujących się w ofercie placówki. 

zdjęcia 

 


Dzień Wiosny

21 marca - popularny Dzień Wagarowicza upłynął nam pod znakiem przedstawień teatralnych na temat profilaktyki uzależnień. Zamiast prawdziwych wagarów obejrzeliśmy scenkę pt. "Wagary" przygotowaną przez dziewczęta z klasy VIIIA. Ukazane konsekwencje ucieczki ze szkoły mogły nieźle wystraszyć niejednego potencjalnego amatora "znikania" ze szkoły. Zabawne i pełne humoru perypetie Czerwonego Kapturka mierzącego się z "Farbowanym Wilkiem" rozprowadzającym zabronione substancje wokół szkoły przedstawili uczniowie klasy VIs. Oczywiście, jak to w baśniach bywa, dobro zwyciężyło. Z zabawy nauka, tak najkrócej podsumować można przesłanie zaprezentowanych scenek.

Maria Barys, Mirosława Nowakowska

zdjęcia 

 

Kawiarenka klas 6s i 5s

W piątek 8 marca SP 4 świętowała nie tylko Dzień Kobiet. Uczniowie klas 6s i 5s wyszli z inicjatywą zorganizowania kawiarenki charytatywnej i poprosili wszystkich uczniów i nauczycieli o zaangażowanie. Kiedy dzieciaki chcą zrobić coś dobrego w szczytnim celu nie można im odmówić! Cała szkoła podjęła wyzwanie, a ilość przygotowanych ciast przerosła najśmielsze oczekiwania. Po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy Szkołą z Sercem. Brawo dla klas 6s i 5s za inicjatywę i wspaniały pomysł, ogromne podziękowania dla uczniów wszystkich klas i oczywiście rodziców, którzy są niezawodni. Na jaki cel zbieraliśmy pieniądze, wszyscy wiemy :) Ogromny sukces !!!

Natalia Stegienta

zdjęcia 

 

Ciekawa lekcja języka angielskiego w klasie 4b

Nauka języka to nie tylko podręcznik. Udowodnili to uczniowie grupy zaawansowanej z klasy 4b, którzy wykazali się niezwykłą kreatywnością i zaangażowaniem tworząc projekt "My dream house". Pierwszym zadaniem było wykonanie przestrzennego projektu ich wymarzonego domu lub pokoju, a następnie opowiedzenie o nim w języku angielskim. Poziom wykonania i wypowiedzi zadziwił nawt Panią Dyrektor, a pani od angielskiego pękała z dumy! Oby tak dalej :)

Natalia Stegienta

zdjęcia 


Wykład historyczny

 Dnia 28 lutego 2019 roku z okazji przypadającego na 1 marca Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych odbył się wykład historyczny na temat postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości, tj. marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego. Wykład miał na celu przybliżenie uczniom wiedzy na temat pochodzenia, wychowania, wykształcenia każdej z postaci oraz działalności politycznej. Tematem wykładu była również kawaleria polska. Prezentowane było siodło wojskowe, które stanowiło wyposażenie kawalerii oraz ubiór kawalerzysty.

Anna Kujawska

  

  


OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALFIK MATEMATYCZNY

 21 listopada 2018 r. odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas II-VIII. Najlepsze wyniki osiągnęli:

1. Paweł Zielenkiewicz kl. IVc - laureat (1 miejsce w województwie i 23 miejsce w kraju)

2. Małgorzata Zielenkiewicz kl. Vs - bardzo dobry wynik (3 miejsce w województwie i 85 miejsce w kraju)

3. Bartosz Chromiński kl. VIa - wynik dobry (42 miejsce w województwie i 877 miejsce w kraju).


                

  KOCHAM CIĘ BABCIU, KOCHAM CIĘ DZIADKU!

   Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

    Dnia 23 stycznia w oddziale przedszkolnym odbyła się wspaniała impreza. W piękinie udekorowanej sali dzieci wraz z wychowawczynią  przygotowały program artystyczny.    Były wzruszające wiersze, piosenki, tańce, gra na instrumentach i scenki związane tematycznie ze świętem.

W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście  ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały również dla nich słodki poczęstunek. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości upominkami.

  Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę  i taniec mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.

 

Marzena Dec

zdjęcia 

Koncert kolęd i pastorałek w SP 4

 

Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek to już tradycja w Szkole Podstawowej nr 4 w Szczecinku. 14 grudnia, odbyła się już czwarta edycja Koncertu Kolęd i Pastorałek w naszej placówce.

W tym wyjątkowo szybko pędzącym świecie, znalezienie czasu dla swoich najbliższych, staje się nie lada wyzwaniem. Nam udaje się tę pędząca machinę zatrzymać, aby poczuć prawdziwą atmosferę rodzinnych świat Bożego Narodzenia.

Tak właśnie było w tym roku, nasza ogromna sala gimnastyczna wypełniła się dziećmi, rodzicami, dziadkami, którzy przyszli, aby świadomie lub zupełnie przypadkiem obudzić ducha świąt. 

Koncert rozpoczął się od ciepłego przemówienia pani dyrektor Renaty Romaniuk. Po czym świąteczne kolędowanie zainaugurowali uczniowie klas 0-IV. Jak to zwykle bywa najbardziej poruszyli widownię najmłodsi. Nasze bystre 6-o latki, wykonały wraz z rodzicami starą, piękną pastorałkę „Józefie stajenki nie szukaj” i już niejednemu oczy zaczęły się pocić. Dalej było nadal wzruszająco, piękne kostiumy pasterzy, aniołów i wszechobecnych w tym dniu Mikołajów, instrumenty wydające z siebie niebiańskie dźwięki, a przede wszystkim bardzo przejęte miny naszych uczniów. Wystąpić przed ukochaną panią, to już coś, ale jak patrzy dumna mama i tato, a nawet ukochany dziadek, to wielka sztuka…Tradycyjna kolęda, stara pastorałka, a nawet angielski przebój, ważne, aby wykonany od serca, a na pewno zrobi wrażenie. Aby magia świąt nie prysła tak szybko, nasze klasyczne występy, podsumowaliśmy przedstawieniem „Dziewczynka z zapałkami”, misternie przygotowywanym przez wychowawczynię klasy IIa, p. Teresę Zawadę.

Nadszedł czas na odrobinę słodkości…więc w przerwie, zaprosiliśmy naszych gości do kawiarenki z domowymi ciastami. Można było również odwiedzić świąteczny kiermasz, kupić oryginalną bożonarodzeniową ozdobę, ręcznie wykonaną przez nasze zdolne dzieci lub spróbować szczęścia w świątecznej loterii fantowej.

Bohaterami drugiej części koncertu byli uczniowie klas V- VIII.  Ponownie zaczęło się bardzo podniośle, nasz szkolny zespół wokalny wprowadził nas w nastrój świąt, prezentując mieszankę tradycyjnych kolęd. W kolejnych odsłonach można było usłyszeć różne aranżacje świątecznych utworów. Jak na starszych uczniów przystało, byliśmy świadkami pięknych popisów wokalnych i instrumentalnych. Było na góralską nutę, było tradycyjnie, było po niemiecku…ale przede wszystkim było wzruszająco.

Nasze całe przedsięwzięcie doskonale komponuje się z magicznym czasem świąt, w którym czujemy rodzinne ciepło i wsparcie. My, ponieważ koncert miał charakter charytatywny, to wsparcie okazaliśmy w tym roku jednej z naszych chorych koleżanek, z głębi serca płynącymi życzeniami – szybkiego powrotu do zdrowia.

 Magdalena Leonowicz

zdjęcia 


CHEMICZNE CZARY MARY

 

14 grudnia 2018 r. uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w niecodziennych zajęciach przyrodniczych: "Chemiczne czary mary". W programie zajęć były:

- niezwykłe eksperymenty chemiczne,

- doświadczenia z użyciem ciekłego azotu, perhydrolu, nadmanganianu potasu, jodku potasu, helu, gliceryny i etanolu.

- konkursy.

zdjęcia 

 

             KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 0 – III

            „KOSZ PEŁEN DARÓW JESIENI” ROZSTRZYGNIĘTY!

 

       16 listopada 2018 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 - III „ Kosz pełen darów jesieni.”

Nasi uczniowie wykonali ponad 25 prac w dowolnej technice graficznej. Użyto do nich mnóstwo przeróżnych materiałów przyrodniczych od mchu, kasztanów, żołędzi i warzyw poprzez owoce, nasiona, a skończywszy na liściach i kwiatach. Każda praca była wyjątkowa, niepowtarzalna i widać w niej było ogromne zaangażowanie „twórców.”

Wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie i niewątpliwie była piękną, jesienną dekoracją naszej szkoły.

 

Oto wyniki konkursowe:

MIEJSCE I

Antoni Jakubowski – oddział przedszkolny

Maksymilian Olechnowicz -  klasa Ia

Helena Mądrzyk – klasa Ib

Oliwier Tchórzewski – klasa Ib

Iwo Wujtiuk – klasa Ia

Nikodem Tafelski – klasa Ia

Franciszek Pianowski – klasa Ia

Piotr Zubrzycki – klasa Ia

 

MIEJSCE II

Filip Pęcak – oddział przedszkolny

Mikołaj Baranowski – klasa IIa

Dominik Stempień – klasa IIIa

Karolina Chruściel – klasa IIIb

Aleksander Dybowski – oddział przedszkolny

Dominika Nadolna – klasa Ia

Tomasz Rogoziński – klasa Ia

Małgorzata Sawicz – klasa Ia

Bartosz Adamczyk – klasa IIIa

 

MIEJSCE III                                                                 WYRÓŻNIENIE

Maja Skiba – klasa Ic                                                           Antoni Chudzik – klasa Ib

Laura Mikiel – klasa Ic

Julia Rudnik – klasa IIIa

Martyna Drab – oddział przedszkolny

Elena Nowakowska – klasa Ia

Mateusz Krawczyk – klasa IIa

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Marzena Dec

Katarzyna Janczi

Olga Miszkiewicz

 

 

Dzień Misia    

 23 listopada przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Dnia Pluszowego Misia.

          Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe misie oraz inne przytulanki opanowały w tym dniu oddział przedszkolny.

       Przyszły ze swoimi właścicielami, żeby bawić się, świętować i uczyć. Wszystkie dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w 

     " misiowych" zabawach. Przedszkolaki uczestniczyły w quizie o misiach, rozwiązywały zagadki, recytowały wierszyki, śpiewały piosenki

      i tańczyły przy misiowych przebojach. Poza tym prezentowały swoje zdolności plastyczne, wykonując misiowe portrety.                                            

   Na koniec był słodki  poczęstunek " małe co nieco". Wspólna zabawa dostarczyła dzieciom wiele emocji i niezapomnianych wrażeń.

Marzena Dec

zdjęcia 

 

4a w Muzeum Regionalnym w Szczecinku

Dla uczniów klas czwartych historia jako przedmiot szkolny to pewna nowość. Na pytanie, z czym kojarzy im się słowo „ historia”? odpowiadają, że to coś dawnego, przeszłość , zabytki… i oczywiście muzeum. Uczniowie klasy 4 a mieli okazję uczestniczyć w nietypowej lekcji ,udając się do Muzeum Regionalnego w Szczecinku. Tam czekał na nas Pan Mateusz Zacharewicz, pracownik muzeum, pasjonat historii naszego miasta. W interesujący sposób przedstawił informacje o dawnym Szczecinku, pokazywał eksponaty, słuchał pytań, odpowiadał i z pewnością u niektórych wzbudził historyczne zainteresowania.  Mam nadzieję, że przed uczniami jeszcze wiele historycznych wrażeń.

Agnieszka Domańska

zdjęcia 

 

ZORIENTOWANY MATEMATYK 2018

 

W sobotę 29 września 2018 r. odbyła się kolejna edycja konkursu Zorientowany Matematyk. Jest to marsz na orientację połączony z rozwiązywaniem zagadek matematycznych i przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Zadaniem 3-osobowych zespołów było znalezienie punktów kontrolnych zaznaczonych na mapce, dwóch punktów ukrytych oraz rozwiązanie pięciu zadań matematycznych. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.

W tegorocznym konkursie rywalizowało ze sobą 369 uczestników w 123 drużynach. Wszystkim uczestnikom gratulujemy pokonania trasy.

 

Naszą szkołę reprezentowało 5 zespołów:

1. Sebastian Romańczuk, Paweł Mikołajun, Miłosz Kiełtyka

2. Małgorzata Zielenkiewicz, Bartosz Chromiński, Amelia Warowna

3. Alicja Nadolna, Vanessa Pawłowska, Wiktoria Wojtaszewska

4. Weronika Kowalewicz, Jagoda Bolechowska, Michelle Mężykowska

5. Oliwia Drzewicka, Maja Biernacka, Julia Dziarmaga

zdjęcia 

WYCIECZKA DO TORUNIA NA SPORTOWO

             W weekend 20-21 października 2018 roku, klasy sportowe naszej szkoły ponownie odwiedziły Toruń. Atrakcje  zaczęły się już po drodze. W Bydgoszczy przystanek w Laser Arenie. Cztery zespoły rywalizowały w starciach w laserowy paintball. Po dwóch godzinach starć ruszyliśmy do Torunia by rozegrać mecze koszykówki. Chłopcy za przeciwników mieli dwa zespoły, a dziewczęta jeden zespół Katarzynek Toruń. Po trzech meczach przyszedł czas na odpoczynek w kinie i tradycyjną pizze w hali sportowej.

Niedziela rozpoczęła się od drugiej serii spotkań koszykarzy i koszykarek, potem zwiedzanie miasta i zakończenie atrakcji wycieczkowych nastąpiło w Arenie Toruń, gdzie nasi młodzi zawodnicy zobaczyli mecz Polskiej Ligi Koszykówki. Gospodarz Polski Cukier Toruń podejmowali Spójnię Stargard. Twarde Pierniki wygrały wysoko, a udział w wygranej miał syn trenera goszczącego nas w Toruniu, Przemysław Karnowski. Reprezentant Polski w Koszykówce miał swój „szczęśliwy numerek” tego dnia. W 15 minut i 15 sekund meczu zdobył 15 punktów. Po meczu nasi uczniowie spotkali się z Przemkiem na rozmowę, wspólne zdjęcia i zbieranie podpisów jego, a także innych zawodników.

zdjęcia 

 

VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SZCZECINKU. 28-29. 09. 2018r.


Kolejna już edycja koszykarskiego turnieju odbyła się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4. O puchar Pani Dyrektor Renaty Romaniuk zagrały dziewczęta - cztery zespoły i pięć zespołów chłopców. Cel organizowanego turnieju zawsze ten sam: integracja środowiska koszykarskiego z naszego regionu, zdobywanie doświadczenia przez uczestników - głównie naszą młodzież oraz dobra zabawa. Nie zabrakło żadnego ze szkolących młodzież ośrodków z okolicy bliższej i dalszej. I w tym roku spotkały się zespoły, które często wracają do nas. Żak Koszalin, Mały Kosz Białogard, SP4 Emet Basket Szczecinek z dwoma zespołami i Katarzynka Toruń. W grupie dziewcząt Mały Kosz Białogard – dwa zespoły, Grom Turowo, Szkoła Podstawowa nr 4. Dodatkowo z Torunia przyjechał zespół dziewcząt starszych, które zagrały towarzysko ze starszymi dziewczętami Gromu Turowo, na co dzień wiele z nich to uczennice SP4 i od kilku lat spotykają się  na dwumeczu na naszym parkiecie lub w Toruniu. W hali sportowej można było zatem zobaczyć młodzież od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej, trenującą zarówno w klubach jak i w szkole, w małych i dużych miastach. Wszyscy starali się pokazać jak najwięcej umiejętności, a przyjazna atmosfera zaowocowała wśród uczestników wymianą zaproszeń na turnieje. Już za trzy tygodnie uczniowie Czwórki pojadą na turniej do Torunia, połączony z oglądaniem zmagań koszykarek Basket Ligi Kobiet i Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn. Miesiąc później odwiedzą Koszalin w tym samym celu.

Najlepsze zespoły otrzymały puchary, dzięki Pani Dyrektor SP4, a wszyscy uczestnicy tradycyjnie pamiątkowe medale dzięki sponsorom - SP4 i Grom Turowo. Każdy mógł także wziąć udział w pikniku rodzinnym, który odbył się w piątek, a został zorganizowany przez Emet Basket Szczecinek. Obsługę sędziowską zapewnił Emet Basket Szczecinek i klasa sportowa o profilu koszykówki SP7 – oddział gimnazjalny.

Wyniki spotkań:

PIĄTEK:

 

            Katarzynka Toruń – SP4 Emet Basket II Szczecinek (CH) 51:39

            Katarzynka Toruń – SP4 Emet Basket Szczecinek (CH)     26:68

            Katarzynka Toruń – SP4 GROM Szczecinek (DZ 2004r.)  36:38

 

SOBOTA:

            Katarzynka Toruń – SP4 GROM Szczecinek (DZ 2004r.)  43:47

            Żak Koszalin - SP4 Emet Basket Szczecinek (CH)                 28:42

            Katarzynka Toruń – Mały Kosz Białogard (CH)                   51:33

            Żak Koszalin - SP4 Emet Basket II Szczecinek (CH)             57:17

            Mały Kosz Białogard - SP4 Emet Basket Szczecinek (CH) 31:55

            Żak Koszalin - Katarzynka Toruń (CH)                                               71:60

            Żak Koszalin - Mały Kosz Białogard (CH)                               86:32

            Mały Kosz Białogard - SP4 Emet Basket II Szczecinek (CH)60:40

            Mały Kosz II Białogard - SP4 Szczecinek (DZ)                                  4:66

            Mały Kosz Białogard – Grom Turowo (DZ)                          23:30

            Mały Kosz Białogard - SP4 Szczecinek (DZ)                          25:18

            Mały Kosz II Białogard - Grom Turowo (DZ)                                    7:56

            Grom Turowo (DZ) - SP4 Szczecinek (DZ)                            42:28

 

Puchar Dyrektora SP4 zdobyły dziewczęta z Gromu Turowo i chłopcy z SP4 Emet Basket Szczecinek. Zapraszamy za rok!

 

                                               Organizator: Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4.

 

 

Międzynarodowy Dzień Kropki w SP 4

 

Początek roku szkolnego, czas trudny dla dzieci, pełen nowych wyzwań, działań, bywa, że czas lęku – na samą myśl o czymś nieznanym. Ale nie w naszej szkole, w której już od drugiego tygodnia pracy przekonujemy uczniów, że nauka to przede wszystkim kreatywność i odwaga w pokonywaniu siebie. Wszystko zaczęło się od pani Agnieszki Pietnoczki, która jak na polonistkę przystało śledzi wszystkie książkowe nowinki. Zaintrygowana książką Petera Reynoldsa „The Dot” („Kropka”), zainspirowała naszą „czwórkową„ kadrę do działania. Jako jedni z pierwszych w naszym regionie, postanowiliśmy celebrować w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi, odkrywania swoich talentów. Wyzwanie przyjęliśmy z ogromnym zaangażowaniem, prześcigając się niemal w realizacji swoich twórczych pomysłów. Nauczyciele klas O-III, podjęli rękawice zaczynając od prostych rozwiązań. I tak, nasi „zerówkowicze”, zamienili kropki atramentu w kreatywną kleksomanię. Uczniowie klas pierwszych, postawili na plastyczną odsłonę swoich umiejętności, prezentując kropkową gąsienicę talentów. Z kolei klasy drugie, podeszły do sprawy matematycznie, wykorzystując różnej wielkości koła do stworzenia kropkowanego świata zwierząt i roślin. Klasy trzecie, musiały popisać się czymś wyjątkowym – poznanie podstaw alfabetu Morse’a, to dopiero zadanie. Nie obyło się również bez aspektu czysto językowego. Idiomy: „być w kropce „ i „postawić kropkę nad i”, zostały klarownie wyjaśnione, a twórcze przykłady dzieci, niejednej lekcji dodały humorystycznego akcentu. Jeśli myślicie, że banalna kropka, zainspirowała tylko „maluchy”, nic bardziej mylnego. Klasy czwarte, znalazły w niej motywację, tworząc prywatne kropki motywatorki, na swoje słabsze dni. Klasy piąte, dumnie kodowały swoje imiona, proste wyrazy i zdania, używając alfabetu Braille’a. Z kolei szóste, jak na prawdziwych Europejczyków przystało, „rozgryzły” znaczenie kropki w języku angielskim, aby Mr i Mr. nie miało już tajemnic. Nasi najdojrzalsi uczniowie, potajemnie wykorzystali kropkę do celów egzaminacyjnych, bo przecież kwiecień już tuż tuż, a egzamin ósmoklasisty będzie także z angielskiego. Nasza młodzież już ćwiczy …słuchanie ze zrozumieniem, uzupełniając wykropkowane luki w tekstach, swoich ulubionych utworów. Przyjemne z pożytecznym, bo takie powinno być uczenie się. Czy można coś dodać? Tak -  kropka

Magdalena Leonowicz

zdjęcia 


PROJEKT JĘZYKOWY WYMIANA NIEMIECKO-POLSKA

 

W dniach 24.06-29.06.2018 w Gospodarstwie Ekologicznym Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie odbył się projekt niemiecko-polskiej wymiany językowej. Organizatorem projektu była Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, udział w nim wzięły: młodzież z niemieckiej szkoły Gesamtschule Bremen OST we współpracy z Deutsche Kammerphilharmonie Bremen i Arco Bremen Osterholz oraz uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku i uczniowie Szkoły Podstawowej w Juchowie.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas siódmych Weronika Kowalewicz, Jagoda Bolechowska, Sandra Zglińska, Sandra Wronkowska, Aleksandra Studzińska, Wiktoria Sękulska, Wiktoria Duda, Natali Mikierysz, Dominika Podpora, Oliwia Grabusińska i Roksana Żarnowiec wraz z opiekunkami p. Ewą Pawłat i p. Natalią Sławińską.

W trakcie trwania projektu młodzież polsko-niemiecka integrowała się biorąc udział w warsztatach kulinarnych, warsztatach pracy w drewnie, w działaniach w gospodarstwie oraz zajęciach sportowych. Jednak głównym celem projektu była wspólna praca nad musicalem pt. „Korczak-Człowiek”.  Młodzież uczestniczyła w próbach muzycznych i teatralnych, których zwieńczeniem był wspólny występ. Przedstawienie odbyło się w czwartek 28.06.2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Juchowie.

Kontynuacja projektu przewiduje wyjazd młodzieży polskiej do Niemiec, który ma odbyć się na przełomie listopada i grudnia tego roku.


Czerwcowe zajęcia "Kodeks na Czterech Łapach" dla uczniów SP4

Kodeks na czterech łapach to inicjatywa powstała z troski o los zwierząt w Polsce.  Pomimo wzrostu w ostatnich latach świadomości na temat sytuacji prawnej zwierząt wciąż wielu naszych czworonożnych (i nie tylko) przyjaciół nie otrzymuje należytej opieki i szacunku.  Naszym celem jest zmiana tej sytuacji, aby zarówno zwierzętom jak i ludziom żyło się lepiej. Cel ten chcemy zrealizować poprzez działania, mające na celu podniesienie świadomości na temat praw zwierząt wśród młodzieży, w skład których wchodzą min. wykłady w szkołach o tematyce ochrony prawnej zwierząt oraz prowadzenie kampanii informacyjnej w Internecie. Wszystkie nasze działania służyć mają temu, aby prawa zwierząt nie były  pustym sloganem, ale codzienną praktyką, dzięki której harmonijne życie zwierząt i ludzi staje się możliwe.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za możliwości przeprowadzenia wykładów w Państwa szkole oraz mamy nadzieję, że nasze działania zostały pozytywnie odebrane przez uczniów.
Z wyrazami szacunku 
Klaudia Piecewicz
Kacper Łepecki 
Piotr Butoka 

KOLEJNY SUKCES

Uczennica naszej szkoły, Małgorzata Zielenkiewicz,  zdobyła wyróżnienie w XXXIV Międzynarodowym Konkursie Literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku.

Wśród ośmiu tysięcy prac literackich (poezja i proza) w trzech kategoriach wiekowych oraz z udziałem uczniów ze szkół polonijnych jurorzy dostrzegli opowiadanie uczennicy klasy piątej – Małgosi Zielenkiewicz pt. „ Najpiękniejszy prezent”. Niebywały sukces, który bardzo cieszy i nauczycieli, i rodziców naszej Pisarki. Czekamy na więcej!

Uczniowie naszej szkoły laureatami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur"

Małgorzata Zielenkiewicz z klasy V i Paweł Zielenkiewicz z klasy III zostali laureatami Międzynarodowego Konkursu  Matematycznego "Kangur". Wynik bardzo dobry uzyskała Martyna Ławryk, uczennica klasy V.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych. Organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy   i Nauk Matematycznych w Toruniu. Na terenie całej Polski działają regionalne komitety organizacyjne. W regionie koszalińskim organizacją konkursu zajmuje się Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół "Kangura" przy Centrum Edukacji Nauczycieli.

Mimo, że Małgosia i Paweł nie uzyskali maksymalnej liczby punktów, okazali się najlepsi w swoich kategoriach wiekowych. Zostali zaproszeni  na uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, która odbyła się 15 marca 2018 r. w Koszalinie.

Gratulujemy dzieciom wspaniałych wyników!

 

II Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii

 Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Szczecinku. Tym razem reprezentował nas zespół dziewczęcy- uczennica klasy VS Małgorzata Zielenkiewicz oraz uczennica klasy VIIB – Wiktoria Duda. Dziewczyny o inni reprezentanci szkół z powiatu naszego miasta zmagali się z dyktandem pełnym pułapek ortograficznych, interpunkcyjnych i… sukces! Małgosia Zielenkiewicz zdobyła II miejsce i została Wice Mistrzem Ortografii. Gratulujemy zwycięstwa i udziału w konkursie obu dziewczętom!


  „ Zielono mi” – piknik integracyjny zorganizowany przez  szczecineckie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

  Uczniowie klas VI i VII naszej szkoły wzięli udział w projekcie profilaktycznym oraz pikniku integracyjnym zorganizowanym przez Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Szczecinku. W kwietniu br. odbyły się warsztaty teatralne, zwieńczone przedstawieniem przygotowanym przez uczniów pod kierunkiem Pana Mirosława Glinieckiego (Teatr Stop z Koszalina), w ciągu II semestru uczniowie klas starszych brali udział w spotkaniach profilaktycznych ( używki, zagrożenia internetowe, agresja, przemoc). Aby podsumować działania terapeutyczne i program profilaktyczny szkoły, dzieci wzięły udział w zadaniach przygotowanych przez członków TZN oraz pikniku integracyjnym. Uczniowie klas VIA, VIB, VIIA pod opieką  nauczycieli uczestniczyli w zadaniach profilaktycznych, integracyjnych. Można było wykazać się wiedzą, sprawnością fizyczną, talentem plastycznym, tańcem, rozmową… Na szczególną uwagę zasługują uczniowie klasy VIA, którzy zebrali najwięcej punktów i zdobyli I miejsce, zaś grupa z VIIA zajęła II miejsce. Puchary upamiętniające spotkanie i zmagania zagościły do szkoły. Gratulujemy!

 

„ Trzecioklasista – Omnibusem”

  Dnia 12 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 4, odbył się powiatowy  konkurs dla uczniów klas trzecich: „Trzecioklasista – Omnibusem”. Przystąpiły do niego trzyosobowe zespoły z ośmiu szkół ze Szczecinka i powiatu szczecineckiego.

     W pierwszej części dzieci rywalizowały indywidualnie, rozwiązując trudne testy z różnych dziedzin wiedzy. Druga część konkursu polegała na pracy w grupie.

Z radością informujemy, że tytuł omnibusa  zdobył  Paweł Zielenkiewicz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 4. 

Drużynowo najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 (Paweł Zielenkiewicz, Kornelia Kosiłowicz, Aleksander Berczyński), tylko 1 punkt mniej zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, a III miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 6.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy!

"Jak nie czytam, jak czytam" - udział uczniów w ogólnopolskiej akcji, której celem jest propagowanie czytania wśród dzieci i młodzieży.              

zdjęcia 

 

 II Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii

 Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Szczecinku. Tym razem reprezentował nas zespół dziewczęcy- uczennica klasy VS Małgorzata Zielenkiewicz oraz uczennica klasy VIIB – Wiktoria Duda. Dziewczyny o inni reprezentanci szkół z powiatu naszego miasta zmagali się z dyktandem pełnym pułapek ortograficznych, interpunkcyjnych i… sukces! Małgosia Zielenkiewicz zdobyła II miejsce i została Wice Mistrzem Ortografii. Gratulujemy zwycięstwa i udziału w konkursie obu dziewczętom!

     „ Zielono mi” – piknik integracyjny zorganizowany przez  szczecineckie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

  Uczniowie klas VI i VII naszej szkoły wzięli udział w projekcie profilaktycznym oraz pikniku integracyjnym zorganizowanym przez Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział w Szczecinku. W kwietniu br. odbyły się warsztaty teatralne, zwieńczone przedstawieniem przygotowanym przez uczniów pod kierunkiem Pana Mirosława Glinieckiego (Teatr Stop z Koszalina), w ciągu II semestru uczniowie klas starszych brali udział w spotkaniach profilaktycznych ( używki, zagrożenia internetowe, agresja, przemoc). Aby podsumować działania terapeutyczne i program profilaktyczny szkoły, dzieci wzięły udział w zadaniach przygotowanych przez członków TZN oraz pikniku integracyjnym. Uczniowie klas VIA, VIB, VIIA pod opieką  nauczycieli uczestniczyli w zadaniach profilaktycznych, integracyjnych. Można było wykazać się wiedzą, sprawnością fizyczną, talentem plastycznym, tańcem, rozmową… Na szczególną uwagę zasługują uczniowie klasy VIA, którzy zebrali najwięcej punktów i zdobyli I miejsce, zaś grupa z VIIA zajęła II miejsce. Puchary upamiętniające spotkanie i zmagania zagościły do szkoły. Gratulujemy!

zdjęcia 

 

Zespół muzyczny "Piąteczki" z klasy III B reprezentował szkołę w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej
Dziewczynki zajęły I miejsce
Następny etap konkursu odbędzie się 10 czerwca w Szczecinie. Trzymamy kciuki

 

WYCIECZKA DO SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

25 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy IVa, IVb i VIb uczestniczyli w wycieczce do Słowińskiego Parku Narodowego. W programie wycieczki było zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Smołdzinie, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz "wędrujące wydmy" i latarnia morska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

zdjęcia 

WYCIECZKA DO TORUNIA

W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. odbyła się wycieczka do Torunia, w której wzięli udział uczniowie z klas IVs i Vs. Po przyjeździe zwiedzaliśmy miasto z przewodnikiem, był też czas na zakup pamiątek. Następnie zjedliśmy smaczny obiad. Później dziewczęta i chłopcy rozegrali swoje mecze koszykówki z uczniami szkoły w Toruniu. Drugiego dnia dużo czasu spędziliśmy w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Można tam było wykonywać różne doświadczenia, a przede wszystkim świetnie się bawić. Pełni wrażeń wróciliśmy późnym wieczorem do Szczecinka.

Dziękujemy panu Piotrowi Wujtiukowi za zorganizowanie tak ciekawej wycieczki.

 Małgorzata Zielenkiewicz kl. Vs

zdjęcia 

Internetowy Teatr TVP w SP 4

W miniony piątek tj. 13 kwietnia w naszej szkole po raz pierwszy odbył się Internetowy Teatr TVP dla klas IV-V. Uczniowie mieli okazję obejrzeć na żywo spektakl jednej z najbardziej znanych lektur szkolnych - "Chłopcy z Placu Broni" prosto z Teatru Pinokio w Łodzi. Realizacja projektu była współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzieci miały możliwość ujrzenia niesamowitej gry aktorskiej przeplatającej się ze współczesną scenografią ukazującą rywalizację o plac, który stał się polem walki. Główną zaletą tego wydarzenia jest możliwość bycia w szkole a jednocześnie w teatrze, pobudzenia wyobraźni uczniów oraz pokazania jak cennym jest teatr sam w sobie. Czekamy na kolejne realizacje z niecierpliwością. Mamy nadzieję, że kolejne przyniosą jeszcze więcej wrażeń artystycznych!

Bożena Tkaczuk

 

Lista dzieci przyjętych do klas 1 i oddziału "0" w roku szkolnym 2018/2019


Mecz charytatywny w SP4

 

28 marca, tuż przed wielkanocną przerwą świąteczną, w szczecineckiej „czwórce”, rozegrano wyjątkowy mecz koszykówki. „O koszyczek pisanek” walczyli, bowiem nauczyciele, rodzice i uczniowie klas sportowych. Nadzwyczajny był jednak dobroczynny charakter tego meczu – zbiórka pieniędzy dla jednego z naszych uczniów - Wiktora, chłopca chorego na autyzm.

Święta, to nie tylko czas wiosennych porządków, przygotowywania wielkanocnych ozdób, jedzenia wyszukanych potraw, ale przede wszystkim pomocy. Tego powinniśmy uczyć najmłodszych. Kultywując powyższą ideę, włączyliśmy do wydarzenia całą społeczność naszej szkoły. Rodzice i nauczyciele przygotowali kolorowe, wielkanocne wypieki. Uczniowie posortowali swoje gry, książki, puzzle, zabawki, przeznaczając te, które już się znudziły, na szkolną loterię fantową. Radości było całe mnóstwo.

 Główną atrakcją imprezy, stały się oczywiście rozgrywki sportowe, pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami. Rzucić kosza przed nosem pani od matematyki – bezcenneJ Emocje zawodników i kibiców sięgały zenitu.

Z wydarzeń towarzyszących imprezie, tj. z loterii fantowej i kawiarenki z domowymi wypiekami, można było skorzystać w przerwie, pomiędzy meczami. Kolejka chętnych do zakupu losów, była tak długa, że nauczyciele musieli ustalić specjalny grafik korzystania z atrakcji. Podobnie było ze smakołykami z kawiarenki, najcierpliwsi czekali na upragnioną, lukrowaną babeczkę, nawet 30 minut. Nikt nie żałował pieniędzy, w kuluarach można było usłyszeć: „przecież to dla naszego Wiktora!”.

Podsumowaniem eventu, była koronacja zwycięzców złotymi medalami. Naturalnie, wygrali ci sprytniejsi – uczniowie, którzy biegając, niemal między nogami „starszaków” wrzucali kolejne kosze. Koszyczek słodkich pisanek należał im się w 100 %. Natomiast nauczyciele i rodzice, z uśmiechem przyjęli sportową porażkę…trzeba umieć również przegrywać. Zwłaszcza, gdy cel jest tak szczytny. Najistotniejsze, że udało nam się RAZEM pomóc, zebrane 2000 złotych, zostanie przekazane na turnus rehabilitacyjny, dla naszego Wiktora. 

Magdalena Leonowicz

zdjęcia 

 

 

Dzień Otwarty w SP 4

 

Marzec, to w szkolnym kalendarzu miesiąc rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Dlatego też, w czwartkowe popołudnie, 15 marca, odbył się Dzień Otwarty w szczecineckiej „czwórce”. Korytarze naszej szkoły wypełniły się zaciekawionymi przedszkolakami, którzy wraz z rodzicami przyszli poznać placówkę. Początek spotkania miał charakter formalnego powitania naszych gości, przez panią dyrektor Renatę Romaniuk. Następnie dzieci zostały podzielone na grupy, oznaczone identyfikatorami śmiesznych zwierzątek i pod opieką nauczycieli, powędrowały na zajęcia adaptacyjne. Przygotowano sześć, 15 minutowych bloków tematycznych, tak, aby każdy przedszkolak mógł znaleźć coś dla siebie. Mali przyrodnicy mieli okazję poeksperymentować z mikroskopem. Dzieci lubiące śpiew i taniec, odgrywały teatralne role, biorąc udział w muzycznej bajce. Mali językowy, przekonali się jak uczyć się angielskiego za pomocą ogromnego ściennego tabletu. Zarówno umysły ścisłe, jak i humanistyczne zainteresowały zabawy grafomotoryczne. Rządni dodatkowych atrakcji, brali udział w lekcji wf-u na wesoło, a kropką nad i, były zabawy na magicznym, interaktywnym dywanie.

Jednym zdaniem, popołudnie pełne ekscytujących, nowych doświadczeń, które warto byłoby utrwalić na dłużej. W tym, pomogli nam zaprzyjaźnieni Strażnicy Miejscy, wykonując pamiątkowe zdjęcia za pomocą foto-radaru. Przekroczenie prędkości…???Tak, na szkolnym korytarzu, z uśmiechem na ustach.

Finalnym elementem zwiedzania szkoły, było losowanie nagród dla naszych wszystkich dzielnych przedszkolaków. Ogromne maskotki, ściskane z radością w dłoni, dumnie zdobyty komplet mazaków, ciekawe puzzle, to tylko niektóre nagrody, na które zasłużyli nasi mali goście. Dla nas pedagogów, to uśmiech dziecka i ten wyjątkowy błysk w oku, jest najważniejszą nagrodą. Znakiem, że odnieśliśmy sukces, znakiem, że nikt już się nie boi 1 września, tylko odlicza dni, aby zacząć nową fantastyczną przygodę.

 Magdalena Leonowicz

zdjęcia 

 

Pokaz zwierząt egzotycznych

We wtorek 6 marca odbył się w naszej szkole pokaz gadów, pajęczaków i owadów egzotycznych.

Uczniowie mogli zobaczyć kilka gatunków patyczaków , pająków i skorpionów a nawet podziwiać taniec straszyków.Kameleon na oczach dzieci upolował świerszcza demonstując długi ,lepki język.

Podziw wzbudziła wylinka boa dusiciela a strach oskórek czarnej wdowy- jadowitego pająka

Uczniwie z zaciekawieniem słuchali informacji o biologii prezentowanych zwierząt.

Podsumowaniem spotkania był qwiz ze zdobytej na spotkaniu wiedzy.

Wielu uczniów kupiło patyczaka lub straszyka by je hodować w domu.

 

LEKCJA HISTORII KLAS VII

28 lutego 2018 uczniowie klas siódmych mieli okazję przeżyć nietypową lekcję historii, dotyczącą patrona naszej szkoły, czyli Armii Krajowej. Pani Agnieszka Domańska i Pan Ryszard Malinowski zorganizowali spotkanie z osobami, znającymi bardzo dobrze tematykę historii współczesnej, a szczególnie  II wojny światowej, Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych. Gościliśmy Pana Jerzego Dudzia ( długoletniego dyrektora Muzeum Regionalnego w Szczecinku), Pana Mieczysława  Rynkiewicza ( syna żołnierza AK dowódcy pododdziału w Odelsku koło Grodna) oraz Pana Tadeusza Johaniuka  ( właściciela szkółki jeździeckiej w Lipnicy, z zamiłowania uczestnik oddziału kawalerii honorowej, biorącej udział w uroczystościach państwowych i rekonstrukcjach historycznych).

 Spotkanie było bardzo interesujące i w przystępny sposób przybliżyło nam historię patrona naszej szkoły. Dziękujemy gościom za przybycie!

 

SUKCES W POWIATOWYM KONKURSIE NA WIERSZ

"JESTEM DZIECKIEM - ZNAM SWOJE PRAWA"

     Uczennica naszej szkoły, Małgosia Zielenkiewicz, kolejny raz pokazała, że potrafi pisać wiersze. Zdobyła I miejsce w konkursie powiatowym na wiersz o prawach dziecka. Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku zorganizowała taki konkurs już ósmy raz. Zainteresowanie było duże, 115 prac z 9 szkół naszego powiatu wpłynęło do organizatorów konkursu.

Rozdanie nagród odbyło się 13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 7.

A oto wiersz Małgosi: 

 

Gdzie są ich prawa?

 

Dziś widziałam w telewizji

bardzo straszne rzeczy:

domy, szkoły wyburzone

i płaczące dzieci.

 

To Aleppo, miasto wielkie,

a w nim płacz,

ogień

i trwoga.

Przerażone oczy dzieci

i zepsuta droga.

Patrzy na to świat ogromny,

wszystkie mądre głowy,

a ja pytam: jaki człowiek

chciał wymyślić wojny?

 

Co powiedzą dziś dorośli,

patrząc w oczy dzieci,

gdy ich prawa są łamane

i słońce nie świeci.

 

Ja dziś głośno protestuję,

mówię NIE takiemu światu,

każde dziecko chce pokoju,

chce się śmiać

i bawić

pragnie mieszkać w swoim domu

i do szkoły chodzić.

 

Nie wiem, czy mnie ktoś usłyszy,

czy mój głos coś zmieni,

mam nadzieję, że ich życie

ktoś szybko odmieni.


 

 

Sukces uczniów z Sp 4

Koncert kolęd i pastorałek

„ Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas…” tymi słowami uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku, 14 grudnia w piękny zimowy wieczór, rozpoczęli czwartą już edycję Szkolnego Koncertu Kolęd i Pastorałek. Jak zawsze było uroczyście, odświętnie i wzruszająco. Każda klasa przygotowała swoją aranżację znanej powszechnie kolędy lub pastorałki. Można było usłyszeć talenty wokalne, poobserwować misternie przygotowane układny taneczne, posłuchać naszych instrumentalistów, jak również popodziwiać świąteczne kostiumy naszych uczniów. Nasi wierni widzowie – rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i przyjaciele naszych pociech, przyglądali się całemu przedsięwzięciu w skupieniu i przedświątecznej zadumie. Niemal każdy rodzic chciał uwiecznić ten wyjątkowy moment, bowiem dziecko występujące na scenie, w tak podniosłej świątecznej atmosferze, budzi wzruszenie u największego stoika. Dodatkową atrakcją imprezy był kiermasz ozdób świątecznych, własnoręcznie przygotowanych przez uczniów i kadrę pedagogiczną naszej szkoły. Nie mogło się również obyć bez słodkich przekąsek. Przygotowane przez nauczycieli i rodziców, w ogromnej ilości ciasta, ciasteczka, świąteczne pierniki i babeczki, zniknęły w szybkim tempie. Nasze zadowolenie wzrosło dwukrotnie, bowiem cel całej imprezy był jakże szczytny – tym razem pomagaliśmy małemu choremu chłopcu – Aleksowi. Udało nam się zebrać 3000 zł, które przekażemy w Mikołajkowym prezencie rodzicom chłopca.

 Mamy nadzieję, że choć trochę udało nam się oderwać od przedświątecznej gonitwy, od wszechobecnego” jeszcze tylko muszę…” i ot tak po prostu spędzić czas ze swoim dzieckiem, pokazać mu, że warto pomagać – to może banalna, ale „prawdziwa magia” świąt.

Magdalena Leonowicz

zdjęcia 

 

 

Nasz kolega z kadry pedagogicznej- Paweł Skobel z p.Olgierdem Geblewiczem- Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i p.Krzysztofem Nałęczem -redaktorem naczelnym "Głosu Dziennika Pomorza". Gratulujemy sukcesu i pękamy z dumy, bo to NASZ nauczyciel !!! :) Bravo Paweł !!

 

 

Mikołajki kl.1a w SOSW w Szczecinku.

6 grudnia to dzień na który czekają wszystkie dzieci .Nie było też inaczej w naszej klasie, ponieważ ten dzień mieliśmy spędzić z naszymi koleżankami i kolegami z SOSW w Szczecinku. Znamy się, bo to nie pierwsza nasza wizyta w tej szkole. Śpiewaliśmy wspólnie kolędy i piosenki świąteczne.

Nauczyliśmy się kolędy ,,Lulajże Jezuniu” w języku migowym. Następnie wystąpiliśmy z krótkim występem artystycznym.

Najwspanialszą niespodzianką naszego pobytu było pieczenie pierniczków. Na stołach przygotowano wszystkie produkty i podzieleni zostaliśmy na grupy. Zaangażowanie było ogromne. Mogliśmy liczyć również na pomoc naszych kolegów i koleżanek z tej szkoły.

Na koniec przy wspólnym stole próbowaliśmy naszych wypieków. Były pyszne. Najważniejsze z tego pobytu było to ,że mogliśmy się od siebie wiele nauczyć. To była kolejna lekcja życzliwości, tolerancji i integracji.

A  w klasie Mikołaj zostawił dla nas paczki pod choinką!

 

zdjęcia 

 

zdjęcia 

Klasa Ia na festiwalu piosenki żołnierskiej i patriotycznej

16 listopada klasa Ia ponownie odwiedziła SOSW w Szczecinku .Zostaliśmy zaproszeni do udziału w festiwalu piosenki żołnierskiej i patriotycznej.

Uczniowie zaprezentowali pieśni o wojence, szarej piechocie, ułanach –które były hołdem złożonym tym, którzy walczyli przed laty o wolność i niepodległość. Nasza klasa zaśpiewała piosenkę ,,Przybyli ułani”. Śpiewaliśmy też wspólnie piosenki o naszej ojczyźnie Polsce.

Radosnym elementem był  słodki poczęstunek w postaci babeczek, ciastek udekorowanych biało-czerwonymi barwami.

Była to wspaniała lekcja patriotyzmu i tolerancji.

 

Marzena Dec

zdjęcia

Sukces naszych uczniów w ogólnopolskim konkursie

      Z wielką radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zdobyli aż 6 nagród

w Ogólnopolskim Konkursie " Jezus Chrystus naszym Królem".  Do Krakowa na konkurs napłynęło ok. 600 prac z niemal 100 szkół i przedszkoli z całej Polski. Dzieci mogły przedstawić temat w formie pracy plastycznej lub literackiej.

     W kategorii przedszkola, Laura Mikiel z naszej "zeróweczki" zdobyła I miejsce, a jej koleżanka, Maja Skiba - wyróżnienie.

     W kategorii klas I - III, Paweł Zielenkiewicz uzyskał III miejsce za swój wiersz. Natomiast Michał Boderek otrzymał wyróżnienie za pracę plastyczną w kategorii klas IV - VII.

      Najlepiej wypadła Małgosia Zielenkiewicz, która zdobyła I miejsce za swój wiersz

  i II miejsce za pracę plastyczną. Rozdanie nagród odbyło się 18 listopada w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !!!

    A. Zielenkiewicz


 

KONKURS MATEMATYCZNY OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES

6 listopada 2017 r. odbyła się 28. edycja Konkursu Matematycznego Olimpiada Wiedzy Archimedes. W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas III-VII. Wyniki poznamy w styczniu.

  

 
Copyright (c)2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku